İŞ YERİ DIŞINDA SATIŞ YETKİ BELGESİ

İŞ YERİ DIŞINDA SATIŞ YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU SIRASINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER.

İş Yeri Dışında Satış Yetki Belgesi Başvurusu Sırasında İstenen Bilgi ve Belgeler ilgili mevzuatta sayılmış olup aşağıdaki gibidir.

a) Bakanlığın internet sayfasında ilan edilen örneğe uygun iki adet iş yeri dışında satış yetki belgesi,

b) Tüketicilerin cayma hakkını iletebileceği adres ve telefon bilgileri,

c) İş yeri dışında satışa konu olacak mal veya hizmetin listesi,

ç) İş yeri dışında satış yapılması öngörülen il veya iller,

d) Tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri,

e) Satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

f) Satıcı veya sağlayıcının kayıtlı olduğu odadan alacağı faaliyet belgesi,

g) Satıcı veya sağlayıcının kayıtlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.

NOT: Yukarıda istenen bilgi ve belgeler Ticaret İl Müdürlükleri tarafından değerlendirilerek "İş Yeri Dışında Satış Yetki Belgesi" verilir. Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirilecek satıcı veya sağlayıcıyla ilgili gerekli incelemeleri yapmaya yetkili olup, daha önce yapılan denetim raporları ve tüketici şikâyetlerini de dikkate alır. (İlgili Mevzuat)

Belgenin Geçerlilik Süresi

Müdürlükçe onaylanan İş Yeri Dışında Satış Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.

Sözleşme Düzenleme Zorunluluğu

İş Yeri Dışında satışlarda, tüketici ile satıcı veya sağlayıcı arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve akdedilen sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

Sözleşmede bulunması zorunlu asgari bilgiler:

a) Tüketicinin ve satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,

b) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,

c) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi,

d) Malın veya hizmetin vergiler dahil Türk Lirası olarak peşin satış fiyatı,

e) Sözleşme konusu mal veya hizmetin nitelik ve niceliğine ilişkin açıklayıcı bilgiler,

f) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres,

g) Cayma hakkını belirten en az onaltı punto koyu siyah harflerle yazılan; ‘Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.’ ibaresi.

ğ) Tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri.

h) Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusunda başvuruların, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğine ilişkin bilgi.

Sözleşmede belirlenen şartlar, sonradan hiçbir şekilde ve şartta tüketici aleyhine değiştirilmez.

Satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeyi tüketicinin imzalamasını ve sözleşme tarihi ile “Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım ve on dört gün içinde satıştan vazgeçme hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim.” ibaresini tüketicinin kendi el yazısı ile yazmasını sağlamak zorundadır.

Cayma hakkını belirten ibarenin sözleşmenin birinci sayfasında yer alması zorunludur.
 
 
6502 Sayılı Kanun uyarınca hazırlanacak olan İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği yayınlanana kadar aşağıdaki yönlendirmeden ulaşılan  belge kullanılacaktır.
 
Belge Örnekleri için Linke Tıklayınız
 
 
 
 

 

Lütfen sorgulamak için bir parametre giriniz...