GARANTİ BELGESİ SORGULAMA

Garanti Belgesi; İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi ifade eder.

İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe ekli listede yer alan mallar için; Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

Bu Yönetmelik hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumludurlar.

Garanti Belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 8, 9 ve 10 uncu maddelerine göre Bakanlığımıza yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları:

Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenleyecek imalatçı-üretici veya ithalatçılar, başvurularını, aşağıda unvanları belirtilen Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından temin edecekleri e-imza kartıyla www.gtb.gov.trüzerinden yapacaklardır.

1- Elektronik Bilgi Güvenliği A. Ş. (E-Güven) www.e-guven.com

2- Türk Trust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A. Ş. www.turktrust.com.tr

3- EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.(E-Tugra) www.e-tugra.com.tr

Garanti Belgesi Düzenlenmesi Gereken Mallar:

Garanti Belgesi Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik eki listesindeyayımlanan mallar ile bu listede bulunmamasına rağmen, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları gereği Ekonomi Bakanlığının İthalat:2013/6 sayılı Tebliği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2012/36 ve 2012/57 sayılı Tebliğleri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde yer alan mallar için Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne e-imza ile başvurarak garanti belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Garanti Belgesi işlemlerinin Gerçekleştirilmesi Sırasında İzlenecek Prosedür:

Belgelendirme işlemlerinde uygulanacak usul, esas ve izlenecek yol ile ilgili hususlar http://bim.gumruk.gov.tr/temp/garanti-sshyb/ebelgelendirme/videolar/Video.aspx linkinde konuları itibariyle belirtilmiştir. Söz konusu linki görüntüleyiniz ve talebinize uygun bölümü seçerek kullanıcı bilgilendirme filminde belirtildiği şekilde müracaatınızı yapınız. Müracaatınız değerlendirilecek ve uygun görülmesi halinde belgeniz elektronik imza ile onaylanarak ve firmanıza bildirilecektir.

E-imza ile Garanti Belgesi Müracaatı Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

-Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listesinde, Ekonomi Bakanlığının İthalat:2013/6 sayılı Tebliği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2012/36 ve 2012/57 sayılı Tebliği ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde yer alan mallar için, başvuruda bulunan firmanın ürüne uygun standart veya kritere göre alınmış, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin seçilmesi gerekmektedir.

-İmal veya ithal edilecek motorlu kara taşıtları, tarım ve orman traktörleri ile motosikletler için, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünden ve/veya AB Ülkelerinden alınan tip onay belgesinin, tanıtma ve kullanma kılavuzu yükleme yerinden pdf olarak taratılarak yüklenmesi gerekmektedir.

-Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik de belirtilen hususlara göre hazırlanmış; malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun kullanıcı bilgilendirme filmindeki gibi yüklenmesi gerekmektedir.

-Genel Müdürlük, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 8’inci maddesi gereğince, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirilecek ürünle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir. Bu durumda, belgelerin tanıtma ve kullanma kılavuzu yükleme yerinden veya dosya yükleme bölümünden pdf olarak taratılarak yüklenmesi gerekmektedir.

PDF olarak yüklenecek Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda Bulunması Gereken Bilgiler

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzları, ilgili modeli içerecek şekilde 10 Mb’den büyükse 10 Mb olacak şekilde bölünerek Pdf-1, Pdf-2, Pdf-3 …..olarak ilgili modelin karşısına yüklenmesi ve kılavuza verilecek dosya isminin 45 karakteri geçmemesi gerekmektedir.

(örneğin 1234567890123456789012345678901234567890123pdf gibi).

a) İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası,

b) Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar,

c) Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,

d) Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar,

e) Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,

f) Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler, (malın cinsinin, markasının, modelinin, kullanım yerlerinin, teknik özelliklerinin, varsa orijinal resmi v.b.)

g) Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,

h) Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler,

ı) Bağlantı veya montajının nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajının kimin tarafından yapılacağına (tüketici, yetkili servis ) ilişkin bilgiler,

j) Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü, Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listesinden bakılarak yazılacaktır,

k) Servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin isim, adres ve telefon numaraları veya çağrı merkezleri gibi diğer erişim bilgileri,

l) İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvanı ve açık adresi ile diğer erişim bilgileri (telefon, telefaks ve e-mail vb.)

m) Enerji tüketen mallarda, kullanma kılavuzunun ayrı bir bölümünde yer alacak şekilde düzenlenmiş, malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler.

Garanti Belgesi Diğer İşlemler:

Yenileme, model ilavesi, vekil ataması, vekalet düzeltme:

- Bu işlemlere ilişkin başvurular;
(http://bim.gumruk.gov.tr/temp/garanti-sshyb/ebelgelendirme/videolar/Video.aspx) linkinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır. Bunun için yukarıda belirtilen linki açınız, talebinize uygun bölümü seçerek kullanıcı bilgilendirme filminde belirtildiği şekilde müracaatınızı yapınız.

- Onaylanan belgelerinize ait dokümanlara, http://bim.gumruk.gov.tr/temp/TRKGaranti.aspx linkini kullanarak erişebilirsiniz.

Garanti Belgesi İptali

Bakanlığımızdan daha önce almış olduğunuz garanti belgesini iptal etmek istediğinizde, talebinizi belirten bir dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.

Unvan, Nev’i ve/veya Adres Değişikliği:

Firmanızın unvanı, nev’i ve/veya adresinin değişmesi halinde, buna dair Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneğinin, talebinizi belirten bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Garanti Süresi ve/veya Azami Tamir Süresi Değişikliği:

Bakanlığımızdan daha önce almış olduğunuz garanti belgesinde yer alan garanti süresi ve/veya azami tamir süresinde değişiklik yapmak istediğinizde, talebinizi belirten bir dilekçe ve buna ek olarak firmanıza ait imza sirkülerinin bir fotokopisinin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

 

Lütfen sorgulamak için bir parametre giriniz...